panorama

Nasza misja

     Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

      Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (kraje muzułmańskie) zrodzony z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy, bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy, podejmuje wysiłki, zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej, w kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami. 

      Nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.

     W celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz-w każdym czasie-w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej. Ruch niesie pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści.

      W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca (Kraje muzułmańskie). Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swą humanitarną działalnością obszar całego kraju.

      Ruch jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności pozwalającej im na działania w każdym czasie.                                           

 

Wyszukiwarka

Odwiedziny

Dzisiaj18
Wczoraj41
Ostatni tydzień201
Ostatni miesiąc18
Wszyscy76509


Są online

Guests : 2 guests online Members : No members online
Powered by CoalaWeb