panorama

Ulga podatkowa dla krwiodawców

POMAGAJĄC INNYM MASZ SZANSĘ ZMNIEJSZYĆ SWÓJ PODATEK

 

Kim jest honorowy krwiodawca?

 

Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała nieodpłatnie krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

 

  

 

Na czym polega ulga dla honorowych krwiodawców?

 

Honorowy dawca krwi może wartość przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć:

 

• od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym);

 

• od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym).

 

Jednocześnie do zeznania podatnik dołącza formularz PIT/O, w którym wykazuje kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (nazwę i adres jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddał krew). Przedmiotem darowizny jest oddana bezpłatnie krew jak również osocze lub inne składniki krwi.

 

 

Jak obliczyć wartość darowizny krwi ?

 

Obliczając wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa należy pomnożyć ilość (wyrażoną w litrach) oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł (tj. obowiązującą wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za litr pobranej krwi).

 

Przykład: Obliczenie wartości darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa:

 

Podatnik w roku podatkowym oddał nieodpłatnie 1,8 litra krwi oraz 2 litry osocza. Jak ustalić wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa? Niezależnie od tego, czy podatnik oddał honorowo krewczy osocze, przy ustalaniu kwoty przysługującego odliczeniastosuje tę samą stawkę w wysokości 130 zł za 1 litr.Zatem w ww. przykładzie wartość oddanej krwi wynosi

234 zł (1,8 litra x 130 zł), a oddanego osocza 260 zł (2 litry x 130 zł). Tym samym łączna wartość darowizny przekazanej w roku podatkowym na cele krwiodawstwa wynosi494 zł.

 

Jaki jest limit odliczenia?

 

Odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na cele szlachetne nie może przekroczyć 6% dochodu (w przypadku ryczałtowców 6% przychodu) wykazywanego w zeznaniu.

 

Przykład: Przekroczenie limitu 6% dochodu Podatnik w roku podatkowym osiągnął dochód z pracy w wysokości 55 000 zł. Oddał honorowo 2,7 litra krwi, czyli wartość darowizny na cele krwiodawstwa wynosi 351 zł (2,7 litra x 130 zł). W tym samym roku przekazał również darowiznę na cele kultu religijnego (np. na remont kościoła) w wysokości 3000 zł. Czy całą kwotę – zarówno z darowizny na cele kultu religijnego, jak i przekazanej krwi – będzie mógł odliczyć od dochodu? Nie, bo łączna wartość przekazanych darowizn na celekrwiodawstwa oraz na cele kultu religijnego, wynosząca3351 zł (351 zł + 3000 zł), przekracza 6% dochodu podatnika,tj. 3300 zł (6% z 55 000 zł). W konsekwencji podatnikma prawo pomniejszyć swój dochód wyłącznie do wysokościlimitu, czyli o kwotę 3300 zł, jeżeli jednocześnie spełniłinne warunki uprawniające do dokonania tych odliczeń.Pozostała część kwoty, tj. 51 zł, nie zostanie odliczona oddochodu. Nie będzie można też tej kwoty odliczyć w zeznaniupodatkowym za rok następny.

 

Czy potrzebna jest dokumentacja?

 

Aby dokonać odliczenia, podatnik musi posiadać zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Zaświadczenia tego nie należy dołączać do zeznania. Trzeba je jednak przechowywać do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe. W tym okresie urząd skarbowy ma bowiem prawo skontrolować poprawność skorzystania z odliczenia.

 

(za: www.mf.gov.pl)

Wyszukiwarka

Odwiedziny

Dzisiaj35
Wczoraj49
Ostatni tydzień175
Ostatni miesiąc761
Wszyscy79798


Są online

Guests : 3 guests online Members : No members online
Powered by CoalaWeb